ثبت نام اسپانسر

 1. موضوع فعاليت(*)
  لطفا نوع فعالیت سازمان/شرکت خود را کامل بنویسید.
 2. نام شرکت/ سازمان(*)
  لطفا نام شرکت/سازمان خود را کامل بنویسید.
 3. نام و نام خانوادگی مدیر عامل/ رئیس(*)
  لطفا نام و نام خانوادگی مدیر عامل و یا رئیس شرکت/سازمان خود را کامل بنویسید.
 4. آدرس(*)
  لطفا آدرس سازمان/شرکت خود را کامل بنویسید.
 5. کد پستی(*)
  لطفا کد پستی سازمان/شرکت خود را کامل بنویسید.
 6. شماره تلفن(*)
  لطفا شماره تلفن ثابت سازمان/شرکت خود را بنویسید.
 7. شماره فکس(*)
  لطفا شماره فکس سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
 8. آدرس ایمیل(*)
  لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
 9. آدرس سایت
  لطفا آدرس سایت سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
 10. نام نماینده تام الاختیار(*)
  لطفا نام نماینده تام الاختیار سازمان/شرکت خود را کامل وارد کنید.
 11. شماره تلفن همراه نماینده(*)
  لطفا شماره تلفن همراه نماینده سازمان/شرکت خود را وارد کنید.
 12. هدف از حمايت(*)
  لطفا هدف از حمايت خود برای اسپانسری کامل بنویسید.
 13. نوع حمايت(*)
  لطفا نوع حمايت خود را انتخاب کنید.
 14. کد امنیتی(*)
  sign-up-sponsor ثبت نام اسپانسر
    تازه کردنورودی نامعتبر
 15.   
×

کانال دبیرخانه فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان عضویت