فرم دریافت خلاصه مطالعات

لطفا جهت ارسال اطلاعات فرصتهای سرمایه گذاری فرم مربوطه را پس از دریافت مطابق با تصویر زیر تکمیل و ارسال نمایید.
0001 خلاصه مطالعات پیش امکان سنجی فنی – اقتصادی
0002 خلاصه مطالعات پیش امکان سنجی فنی – اقتصادی
0003 خلاصه مطالعات پیش امکان سنجی فنی – اقتصادی
×

کانال دبیرخانه فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان عضویت